Deelsessies

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Hieronder treft u een overzicht zijn de tien deelsessies waar u uit kunt kiezen. De onderwerpen zijn gesorteerd op type stoornis en er is een leeftijdscategorie bij vermeld. Bij uw aanmelding kunt u voor iedere ronde een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. Heeft u vragen of opmerkingen over het aanbod? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.


Persoonlijkheidsstoornissen:


1. Emoties en pubers…wat als beide een uitdaging zijn?
Drs. Yael Meijer, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut, ACFT en FIER.
Leeftijdscategorie: 10-24 jaar
Emoties zijn belangrijke signalen. Eigen emoties en die van de ander leren herkennen gebeurt van jongs af aan, met name in de relatie met anderen. Eerst met je ouders, daarna met leeftijdsgenootjes en binnen de sociale groep met wie je optrekt. Sommigen ervaren emoties hevig, anderen ervaren emoties rustiger. Emoties brengen vaak een belangrijke boodschap over jezelf. Of je in gevaar bent, of je iets verloren bent of dat je jezelf moet beschermen. Of dat je kan genieten van hoe het op dat moment gaat. 
Wat gebeurt er als je je eigen emoties niet goed leert kennen? Of als je eigen emoties je angstig maken, omdat ze je overspoelen. Dan mis je belangrijke boodschappen. En dat heeft invloed op jouw gedrag en op de relaties om je heen. Ouders en hulpverleners weten zich soms geen raad. Emoties verwarren jezelf, maar ook degene die je ermee zouden kunnen helpen. 
In deze workshop is aandacht voor emoties en voor DGT-j, een methodiek die professionals kan helpen in het begeleiden van jongeren met emotie-regulatieproblemen. 

 

Aandachts- en gedragsstoornissen:

2. Zelf Plannen op de middelbare school; hoe leer je dat aan een ongemotiveerde puber met ADHD?
Drs. Marije Kuin, GZ-psycholoog & cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent, Psychologenpraktijk Kuin. 
Leeftijdscategorie: 12-18 jaar
>>Deze sessie wordt alleen in de 1e deelsessieronde uitgevoerd<<
Pubers met ADHD staan voor een grote opgave als ze op de middelbare school hun schoolwerk zelf moeten gaan plannen. De behoefte aan zelfstandigheid neemt toe, maar de vaardigheden zijn nog niet volledig ontwikkeld. Zelf Plannen is een cognitief gedragstherapeutische training met een basis in de motiverende gespreksvoering. In deze deelsessie wordt toegelicht hoe de training is opgebouwd, welke elementen van motiverende gespreksvoering werkzaam zijn en wat de resultaten zijn van een groot onderzoek naar het effect van deze training. 

 

3. Boosheidscontrole
Marien Lokerse , Trainer boosheidcontrole  voor het trainingscentrum van het CJG, binnen schoolsettingen (bo, so, vo) en voor particulieren. Auteur van boek Ga d’r maar uit! Orde en een veilig klimaat op school en in de klas, uitgeverij SWP.
Leeftijdscategorie: vanaf 9 jaar
In deze deelsessie gaat Marien Lokerse zo concreet mogelijk in op de structuur van twee bewezen effectieve boosheidscontroletrainingen. Het gaat om de A.R.T. van Goldstein (door ons in gebruik op o.m. middelbare scholen) en om de methode Ik Kies voor Zelfcontrole (door ons in gebruik op basisscholen).  Lang niet alle deelnemers aan de trainingen zijn gediagnosticeerd met een stoornis, impulscontrole lijkt een maatschappelijk probleem te worden. Toch profiteren juist ook deze kinderen en jongeren van de directieve en gestructureerde aanpak binnen deze methoden.
U hebt als deelnemer nu al de mogelijkheid om een casus of vragen in te sturen. Deze zullen, indien de vraag het toelaat, veralgemeniseerd besproken worden. Op meer persoonlijke vragen krijgt u via de mail antwoord; marien@lokitraining.nl .

 

Autismespectrumstoornissen:


4. Plan B | Autisme & communicatie  
Gijs Horvers, trainer/coach en ervaringswerker, Auticomm.
Leeftijdscategorie: 5-25 jaar
"Autisme: je kunt er niets aan doen, maar wel iets mee doen”
Plan B gaat over het maken en opbouwen van contact met jezelf en met de ander in relatie tot autisme. Immers contact behoeft communicatie en communicatie is een ingewikkeld proces. Plan B gaat over keuzes en eigen regie.
Plan B is uniek omdat het de vele generalisaties over autisme pareert en uitgaat van de mogelijkheden van, voor en door de individuele mens met autisme. De heldere uitleg over het fenomeen overprikkeling is een must.

 

5. Het zinvol spelen met metaforen!
Impacttechnieken. Enscenering als communicatie in de hulpverlening
Rianne Jansen, ambulant begeleider en adviseur van mensen met autisme en hun omgeving.
Docent (cursusleider Mindfulness bij mensen met autisme en docent opleiding Autismebegeleiding, CHE).

Leeftijdscategorie: 7-25 jaar
In het contact met kinderen en jongeren met autisme schieten woorden vaak te kort of zijn gespreksonderwerpen te beladen. Door het speels inzetten van metaforen kan dan een opening geboden worden. Ja, ook bij kinderen en jongeren met autisme kunnen metaforen prima worden ingezet, mits ze aangepast worden en in de juiste context geplaatst.
Doelen zijn:
- Het spelen met metaforen kan kinderen en jongeren met autisme helpen om hun voorstellingsvermogen te ontwikkelen/gebruiken
-  Het spelen met metaforen kan zorgen voor meer beleving, waardoor emoties ontdekt worden, geuit, gedeeld en zo nodig begrensd
- De impact die dit heeft zorgt dat de ervaring beter opgeslagen kan worden in het geheugen
- Het spelen met metaforen kan het delen van de aandacht bevorderen en stimuleert zo het wederzijdse contact. In deze combinatie van korte, theoretische uitleg met daarna een praktisch rollenspel (interactief oefenen met metaforen) zal Rianne Jansen samen met de deelnemers bovenstaande functies van metaforen onderzoeken en spelen met de impact die het gebruik hiervan maakt op de communicatie. Hierbij is aandacht voor 1 op 1 communicatie met een kind of jongere, maar ook voor de toepassing in een groep, bijvoorbeeld binnen het onderwijs. Hierbij zal rekening gehouden worden met leeftijdsverschillen door de oefeningen aan te passen aan verschillende ontwikkelingsfases.

 

Leesstoornissen:

6. Dyslexie in het jaar 2017
Cindy Teunissen, Msc, projectleider Expertisecentrum Nederlands.
Leeftijdscategorie: basisonderwijs 
In deze deelsessie wordt u bijgepraat over de nieuwste inzichten rondom het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van leerlingen met dyslexie. Wat weten we na een aantal jaar vergoedingsregeling over het effect van dyslexiebehandeling? Waarom is het van belang om in de kleuterklas al aandacht te hebben voor het signaleren van leesproblemen? Hoe richt je als school je begeleiding op zorgniveau 2 en 3 effectief in en wat zijn je plichten als school hierin? Deze en andere actuele vragen rondom het thema dyslexie in het basisonderwijs komen aan bod. Uitgangspunt van deze deelsessie vormen de Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het onderwijs (ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands).

 

 

Angst- en dwangstoornissen:

7. Hoe maak ik een veilige klas?
Hans Nieuwenstein, coördinator, Linkklassen Ambelt Zwolle.
Leeftijdscategorie: 13-20 jaar (voortgezet onderwijs)
>>Deze sessie wordt alleen in de 1e deelsessieronde uitgevoerd<<
Veel middelbare school leerlingen ervaren de schoolse wereld als onprettig, onveilig of zelfs beangstigend. Zonder dat veilige gevoel kunnen zij zich niet (optimaal) ontwikkelen. In deze deelsessie vertelt Hans Nieuwenstein hoe (langdurige) thuiszitters een nieuwe kans krijgen binnen de Link-klassen. In deze "re-intergratie" klassen wordt gewerkt aan terugkeer in het onderwijs. Hans legt de werkwijze uit en analyseert de sterke/zwakke kanten van deze vorm van onderwijs. Hij hoopt dat u stukjes van deze aanpak kunt vertalen naar uw schoolsituatie zodat het aantal thuiszitters minder wordt.

 

8. Als je elkaars trigger bent: trauma in relationeel perspectief
Drs. Nelleke Stomps, GZ-psycholoog en opleider Relationele Gezinstherapie, Kenniscentrum Relationele Gezinstherapie/PI Research.
Drs. Jolle Tjaden, methodiekontwikkelaar en trainer PI Research, Kenniscentrum Relationele Gezinstherapie. 

Leeftijdscategorie: 12-23 jaar
Bij gezinnen waarin de jongere ernstige gedragsproblemen heeft spelen er vaak problemen op meerdere levensdomeinen. Soms is er sprake van trauma bij een of meerdere gezinsleden. Overweldigende ervaringen en de reacties hierop kunnen deels ten grondslag liggen aan de gedragsproblemen en beïnvloeden de interactiepatronen in het gezin. Dit vraagt van de behandelaar kennis van trauma en dat hij dit kan integreren in effectieve systeemtherapie gericht op het verbeteren van de interactiepatronen en het verminderen van de gedragsproblemen. Binnen deze workshop leren deelnemers op interactieve wijze hoe een effectieve gezinsinterventie (Relationele Gezinstherapie) wordt toegespitst op trauma en wat hier ervaringen mee zijn in de praktijk. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan het motiveren van het gezin van behandeling, het werken aan verandering met alle gezinsleden waarbij het trauma een plek krijgt en hoe de vaardigheden worden verbreed naar andere contexten buiten het gezin.

 

Stemmingsstoornissen:

9. STORM-project: Strong Teens and Resilient Minds Depressiepreventie in het voortgezet onderwijs
Kim van Ettekoven, Msc, projectleider/ promovenda & orthopedagoog, GGZ Oost Brabant.
Mandy Gijzen, Msc, promovenda/ projectleider onderzoek, GGZ Oost Brabant / Trimbos Instituut.

Leeftijdscategorie: 11-15 jaar
Stemmingsklachten onder jongeren zijn een veelvoorkomend probleem dat nog te weinig aandacht krijgt. Depressies bij jongeren worden vaak niet herkend doordat stemmingsklachten toegeschreven worden aan de pubertijd of gemaskeerd worden door andere problemen zoals angst, spijbelgedrag, eetproblemen of lichamelijke klachten. Voorkomen van deze klachten is belangrijk omdat depressieve klachten een negatieve invloed hebben op verschillende gezondheidsgebieden. Daarnaast is depressie de grootste risicofactor als het gaat om zelfdoding. Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Gezien de grote impact van een zelfdoding op de omgeving is aandacht voor preventie extra belangrijk. GGZ Oost Brabant is samen met verschillende ketenpartners in de regio Oss/Uden/Veghel/Helmond-Peelland een project gestart om hier meer aandacht aan te besteden. In de workshop is op een interactieve manier aandacht voor hoe dit project is opgezet, wat de meerwaarde is van samenwerking tussen ketenpartners en hoe scholen dit kunnen implementeren. 

Overig

10. Een speciaal schoolleven
Je kunt niet alles zien aan een leerling...
Mariette van Hemert (ME Pedagogiek), Begeleider Passend Onderwijs/ FRITZ thuiszittersteam Utrecht VO.
Marianne van Etten (ME Pedagogiek), Begeleider Passend Onderwijs FRITZ.
Leeftijdscategorie: 7-18 jaar
Deze workshop vindt plaats naar aanleiding van Praktijk Wetenschappelijk Narratief onderzoek. De sprekers werken als begeleiders passend onderwijs met leerlingen die in het reguliere onderwijsproces vastlopen. Zij zien dat er veel van school gewisseld wordt, het niveau verlaagd is, er verwezen wordt naar speciaal onderwijs of dat een leerling thuis komt te zitten. Zij brengen verhalen over het schoolleven van tien jongeren die op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) hebben gezeten. Deze verhalen zetten aan tot discussie, overleg en denken. De leerlingen maakten diverse schoolwisselingen mee, hebben te maken (gehad) met ondersteuning vanuit Geestelijke Gezondheidszorg en een aantal van hen had een doorbroken schoolloopbaan. Iedere jongere heeft een eigen achtergrond en daarmee een eigen verhaal. In de presentatie doen de sprekers recht aan deze verscheidenheid. Tijdens de workshop laten Marianne en Mariette u kennismaken met de stem van jongeren die lastige perioden tijdens hun schoolleven hebben doorgemaakt. Hun verhalen zetten aan tot denken over wat ze meemaken, voelen, zien en ervaren. Hoe ze zich vormen, waar ze kracht uit putten en hoe ze een plek hebben in de wereld. Het doel van deze workshop is docenten, jongeren, ouders en hulpverleners inzicht te geven in de belevingswereld van deze jongeren.